Ärzteteam

Oberstarzt
Prof. Dr. med. Uwe Mauer

Klinischer Direktor der neurochirurgischen Klinik

Flottillenarzt
Dr. med. Guido Bluhm

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberfeldarzt
Dr. med. René Mathieu

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberstabsarzt
Dr. med. Simon Mayer

Assistenzarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberstabsarzt
Magnus Scheer

Assistenzarzt der neurochirurgischen Klinik

Stabsarzt
Yannick Missale

Assistenzarzt der neurochirurgischen Klinik

Stabsarzt
Niklas Rohwedder

Assistenzarzt der neurochirurgischen Klinik

Flottillenarzt
Dr. med. Chris Schulz

stv. Klinischer Direktor und

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberfeldarzt
Dr. med. Gregor Freude

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberfeldarzt
Jan Mujas

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberstabsarzt
Marcel Oehmichen

Assistenzarzt der neurochirurgischen Klinik

Stabsarzt
Melanie Kling

Assistenzärztin der neurochirurgischen Klinik

Stabsarzt
Ruben Paschke

Assistenzarzt der neurochirurgischen Klinik