Ärzteteam

Oberstarzt
Prof. Dr. med. Uwe Mauer

Klinischer Direktor der neurochirurgischen Klinik

Flottillenarzt
Dr. med. Guido Bluhm

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberfeldarzt
Dr. med. René Mathieu M.A.

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberfeldarzt
Dr. med. Magnus Scheer

Facharzt der neurochirurgischen Klinik

Flottillenarzt
PD Dr. med. Chris Schulz

stv. Klinischer Direktor und

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberfeldarzt
Jan Mujas

Oberarzt der neurochirurgischen Klinik

Oberfeldarzt
Marcel Oehmichen

Facharzt der neurochirurgischen Klinik